z Bożey Łaski
My A L E X A N D E R I.
Cesarz Wszech Rossyi, Król Polski
etc. etc. etc.
Wszem w obec i Każdemu komu o tem wiedzieć należy, a mianowicie Obywatelom Królestwa
Naszego Polskiego wiadomo czyniemy, iż Izba Senatorska i Izba Poselska stosownie do
przedstawionego w imieniu Naszem proiektu i po wysłuchaniu Mówców Rady Stanu i Kommissyów
Seymowych, uchwaliły co następuie:
Prawo Kodexu karzącego dla Królestwa Polskiego. Artykuł 400.
Wszelka kradzież prosta art. 165. i 166 księgi I. nieobięta, przez którą w przypadku art. 165
księgi I. szkoda 1000 złp nieprzenosząca, lecz większa iak 300 złp. lub w przypadku art. 166 księgi
I. szkoda 500 złp, nieprzenosząca, lecz większa nad 100 złp. zrządzona została, zasługuie na
zamknięcie w domu poprawy od roku do lat 3,

Artykuł 401.
Kradzież prosta, przez którą w przypadku art. 165 księgi I. szkoda 300, złp. nieprzenosząca, lecz
większa nad 100 a w przypadku art. 166 księgi I, szkoda 100 złp. nieprzenosząca zrządzona została,
karę zamknięcia w domu poprawy od miesięcy 3 do roku za sobą pociąga.

Artykuł 402.
Kradzieże proste bez okoliczności obciążaiących, mnieyszą ilość szkody iak 100 zł. polsk. wartości,
a więcey jak 30 złp. zrządzaiące, zamknięciem w domu poprawy od dni 8. do miesięcy 3 karane bydź
maią; kradzieże proste nieprzechodzące 30 złp. wartości, podług księgi III. karane będą, choćby
przez domowników lub służących popełnione były.

Artykuł 403.
Przeniewierzenie się za zbrodnię niepoczytane.
Przeniewierzenie się art. 171 księgi I. nie obięte, iak tylko szkodę 1000 złp. nieprzenoszącą, lecz
zawsze wyższą nad 100 złp. zrządza, karze zamknięcia w domu poprawy od roku do lat 3 podlega.

Artykuł 404.
Przeniewierzenie w powyższym przypadku mnieyszą ilość szkody iak złp. 100 zrządzaiące, zaniknięciem
w domu poprawy od miesięcy 3 do roku w miarę okoliczności obciążaiących, i zrządzoney szkody karane
bydź powinno.

Artykuł 405.
Usiłowanie kradzieży i przeniewierzenia się.
Kradzieże i przeniewierzenia się w przypadkach działem XIX księgi I. obiętych usiłowane, lecz
niedokonane, zamknięciem w domu poprawy od miesięcy 3 do roku iednego karane będą.

Artykuł 406.
Usiłowanie kradzieży i przeniewierzeń, za zbrodnie niepoczytanych ani do księgi III. nieodesłanych,
lub dla niedokonania za zbrodnie poczytać się z pewnością niemogących, na zamknięcie w domu poprawy
od dni 8. do miesięcy 3 zasługuie.

Artykuł 407.
Zabieranie ruchomości między małżonkami i rodzeństwem.
Zabierania ruchomości między małżonkami tudzież między rodzeństwem, dopóki wspólnie z sobą żyią, w
tenczas tylko karane bydź mogą, kiedy głowa familii donosi, i ukarania żąda. Kara za takowe
zabieranie ruchomości bez względu na ilość szkody, jest od dni 8 do miesięcy 3 w domu aresztu
publicznego.

Artykuł 408.
Uczestnictwo w kradzieżach i przeniewierzeniach się.
Jeżeli uczestnikowi

a. Z ilości wartości rzeczy albo ze stosunków osoby wiadomo było, że kradzież lub przeniewierzenie
się w okolicznościach które zbrodnią stanowią, popełniona została, lub

b. Gdy rzeczy za iednym lub więcey razami ukryte, nabyte lub zbyte, razem wartość 100 złp.
przenoszą, w obydwóch tych wypadkach iest kara zamknięcia w domu poprawy od 3 miesięcy do roku
iednego.

Artykuł 409.
Jeżeli w tych samych okolicznościach ukryte nabyte lub zbyte rzeczy wartość 500 złp. przechodzą,
natenczas kara zamknięcia w domu poprawy od roku do lat 3 ma mieysce.

Artykuł 410.
Uczestnictwo kradzieży i przeniewierzenia się w okolicznościach. powyższemi artykułami nieobiętych,
zasługuie na zamknięcie w domu poprawy od dni 8 do miesięcy 3.

Artykuł 411.
W przypadkach powtórzenia występku uczestnictwa kradzieży lub przeniewierzenia się, oprócz kary na
powtarzanie przepisaney, takim uczestnikom po wypełnioney karze ma bydź zabronionym pobyt w mieyscu,
Obwodzie lub i w Woiewództwie, oraz maią bydź oddani pod dozór policyi.

Artykuł 412.
Kradzieże i przeniewierzenia się karze niepodpadaiące.
Kradzieże i przeniewierzenia się, niemniey ich uczestnictwo nie podlegaią dochodzeniu Sądowemu ani
ukaraniu, gdy winowaycy wprzód nim zwierzchność o czynie wiadomość poweźmie, całą zrządzoną szkodę
wynagrodzą.

Artykuł 413.
Robienie wytrychów lub kluczów ogólnych
Ślusarze lub kowale i inni, którzy dla zysku wytrychy, klucze ogólne, lub klucze podług formy dla
osób podeyrzanych robią, albo zamki onymże odmykaią, chociaż do zmowy względem popełnienia kradzieży
lub przeniewierzenia się nie należą, ulegaią karze domu poprawy od dni 8 do miesięcy 3 lub karze
pieniężney od 40. do 200. złp. W razie trzykrotnego powtórzenia tego występku, oprócz kary na
powtarzanie przepisaney, utracą professyą, czyli rzemiosło, a czeladnicy, ieżeli są cudzoziemcami,
po
skończoney karze, z kraiu wygnani bydź maią.

Artykuł 414.
Kupowanie rzeczy od dzieci.
Ktokolwiek rzeczy od dzieci celem oszukania ich nabywa, na karę pieniężną od 40 do 500 złp. lub na
zamknięcie w domu poprawy od dni 8 do miesięcy 3 zasłużył.

Artykuł 415.
Jeżeli iest tandeciarzem, kramarzem, lub tym podobnym handlarzem, i występek takowy po raz trzeci
powtórzy, oprócz kary za powtórzenie handel lub professyą utraci i pobyt w mieyscu zabronionym mu
bydź ma, ieżeli iest kraiowym, ieżeliby zaś był cudzoziemcem, z kraiu wygnanym zostanie.

Artykuł 416.
Jubilery, złotnicy i inni którzy od osób podeyrzanych kleynoty, sztuki złota lub srebra i inne
kosztowne rzeczy nabywaią lub w zastaw biorą, karę pieniężną od 200 do 1000 złp. lub zamknięcie w
domu poprawy od dni 8 do miesięcy 3 poniosą. W razie powtarzania tego występku, służy przeciw
iubilerom, złotnikom, i handlarzom przepis artykułu poprzedzanego.

Artykuł 417.
Nabycie rzeczy zrabowanych.
Ci co wiedząc iż rzecz z rabunku pochodzi, takową ukrywaią, nabywają lub zbywaią, bez względu na
wartość oneyże, zamknięciem w domu poprawy od miesięcy 3 do roku, a w miarę wielkości szkody dla
zrabowanego wynikłey, od roku do lat 3 ukaranymi zostaną.

Artykuł 418.
Oszustwa i fałsze za zbrodnie niepoczytane.
Oszustwo i fałsze w okolicznościach działem XXI. księgi I. nieobiętych staie się występkiem, i
karanem bydź ma podług prawideł następuiącemi artykułami wskazanych.

Artykuł 419.
Kto fałszywemi świadectwy, lub zmyśleniem innych prawnych dowodów, tak dalece Sąd uwiódł, iż na
podstawie tych świadectw lub dowodów, niewinny poniósł karę poprawcza, naówczas fałszywi świadkowie
i ci co ich do fałszywego świadectwa uwiedli lub co dowody przekonania zfałszowali albo zmyślili, tę
samą karę ponieść maią, na iaką niewinnie przez Ich świadectwa przekonany osądzony został, z
dodaniem zaostrzeń kar poprawczych. Jeżeli zaś świadectwa zaprzysiężone zostały, za
krzywoprzysięstwo kara w
art. 187. księgi I. ninieyszego prawa ma bydź wymierzona.

Artykuł 420.
Kto w przypadkach art. 186. księgi I. wyliczonych, oszustwem lub fałszem szkodę 1000 zł. polsk.
nieprzechodzącą zrządził a uszkodzonego z maiątku nie wyzuł, zamknięciem w domu poprawy od roku
iednego do lat 3. karany będzie, iak skoro szkodę 200. zł. polsk. przenoszącą oszustwem lub fałszem
wyrządził. Która to kara ieżeli oszust lub fałszerz krzywo przysiągł, podług art. 187 księgi I.
ninieyszego prawa wymierzona bydź winna.

Artykuł 421.
Jeżeli mnieyszą od 200 zł. polsk. szkodę albo zadney nie uczynił, na zamknięcie w domu poprawy od
miesięcy 3. do roku iednego, a w miarę łagodzących okoliczności od dni 8. do miesięcy 3. zasłużył,
ieżeli iednak krzywo przysiągł, kara art. 187 księgi I. ninieyszego prawa przepisana ma mieysce.

Artykuł 422.
Występek oszustwa i fałszu popełnia także ten:

a. Kto w publicznym handlu fałszywey miary lub wagi używa.

b. Kto graniczne znaki na cudzą szkodę znosi lub usuwa.

c. Kto marnotrawstwem postawił się w niemożności zapłacenia wierzycieli, a razem wykrętami kredyt z
większą ich szkodą przedłużyć usiłował.

d. Kto w grze fałszywych kości, kart, używa, albo szkodliwej zmowy, lub innych chytrych podstępów
się dopuszcza.

Kara na przypadki w tym artykule wyliczone, iest zamknięcie w domu poprawy od dni 8. do miesięcy 3,
która w miarę przewrotności winowaycy i wielkości szkody, od miesięcy 3. do roku rozciągniona bydź
może.

Artykuł 423.
Kto rzeczy znalezione wyższey nad 500 zł. wartości rozmyślnie i wiedząc do kogo należą ukrył i
sobie przywłaszczył, ten karę zamknięcia w domu poprawy od miesięcy 3. do roku; ieżeli zaś niższey
iak o 500 zł. iednak wyższey nad 30. zł. polsk. wartości rzeczy znalezione były, lub gdy. ten co
znalazł niewiedział do kogo należą, naówczas za to że zwierzchności wieyscowey o znalezieniu
niedoniósł, karę zamknięcia w domu aresztu publicznego od dni 8. do miesięcy 3. poniesie. Kto
nakoniec znalezione
rzeczy których wartość 30. zł. polsk. nieprzechodzi ukrył i sobie przywłaszczył podług przepisów
księgi III. karanym bydź ma.

Artykuł 424.
Inne oszustwa i fałsze w dziale XXI. księgi I. ani w artykułach powyższych księgi ninieyszey
niewyszczególnione, których wyliczyć niepodobna, podług gatunku swego, w miarę wielkości zrządzoney
szkody do tychże zastosowane bydź powinny; ieżeli zaś żadney lub bardzo małą szkodę zrządziły,
zamknięciem w domu poprawy od dni 8. do miesięcy 3. poskramiane bydź maią.

Artykuł 425.
W każdym przypadku gdzie oszustwo lub fałsz przez handlarzowi professyonistów lub rzemieślników
popełniony, po dwakroć iuż karanym był za trzeciem popełnieniem tegoż występku, prócz kar na
powtarzanie przepisanych, handel, professyą lub rzemiosło utracą. Rzeczy zfałszowane zniszczone, lub
na fundusz ubogich albo szpitalów obrócone będą.

Artykuł 426.
Zmówienia się handlarzy, professyonisłów lub rzemieślników na szkodę publiczności.
Zmówienie się handlarzy, professyonistów, rzemieślników w celu podwyższenia ceny towaru iakiego lub
roboty iakiey na szkodę publiczności, albo zniżenia iey dla zrządzenia niedostatku, iest występkiem,
który na karę zamknięcia w domu aresztu publicznego od dni 8. do miesięcy 3. zasluguie. Naczelnicy
takowey zmowy mogą utracić handel, professyą, lub rzemiosło, a ieżeli są cudzoziemcami, z kraiu
wygnani bydź powinni,

Artykuł 427.
Ukrycie zapasów żywności dla zysku.
Ci co artykułami żywności handel przekupny prowadząc zapasy ukrywaią, i one chcącemu kupić przedać
odmawiaią, dla widoków niegodziwych, karze pieniężney od 40 do 500 złot. polsk. ulegną. Za trzeciem
powtórzeniem tegoż samego występku, oprócz kar na powtarzanie, handel utracą.

Artykuł 428.
Jeżeli w przypadkach art. 426, 427 powód do publiczney niespokoyności dany został, w przypadku art.
426 kara w stopniu zaostrzona, a w przypadku art. 427 podwóyna kara pieniężna, i utrata handlu za
pierwszym razem wyrzeczona bydź ma.

Artykuł 429.
Jeżeli ukrycie zapasów żywności w czasie buntu lub rozruchu nastąpi, kara zamknięcia w domu poprawy
od miesięcy 3. do roku iednego, a ieżeli winowayca miał razem zamiar powiększania przez to
niespokoyności publiczney, iako należący do buntu lub rozruchu uważanym i karanym bydź ma.DZIAŁ XII.
O występkach przeciw bezpieczeństwu honoru i dobrej sławy.
Artykuł 430.
Szczególne występki przeciw bezpieczeństwu honoru i dobrey sławy są:

1. Potwarz w okolicznościach działem XXII. księgi I. nieobiętych.

2. Fałszywe przypisywanie drugiemu czynu, iego dobrey sławie szkodzić mogącego.

3. Obraza słowna lub uczynkowa na drogach lub mieyscach publicznych.

4. Zarzuty kary wycierpianey lub odpuszczoney.

5. Odkrycie taiemnic przez doktorów, cyrulików, akuszerki i aptekarzy.

Artykuł 431.
Potwarz za występek uważana.
Jeżeli potwarca obwinionego o zmyśloną zbrodnię pociągaiącą za sobą karę więzienia ciężkiego
pozornie przed Sądem oskarża, i tym sposobem onego na niebezpieczeństwo poniesienia tey kary
wystawia, popełnia występek potwarzy, za który na karę zamknięcia w domu poprawy od miesięcy 3. do
roku zasłużył.

Artykuł 432.
Jeżeli oskarżenie takowe ściągnęło przyaresztowanie obwinionego, i oraz zrządziło obwinionemu
znaczne uszkodzenie na maiątku lub zdrowiu, lub ieżeli potwarca w szczególnych względem obwinionego
zostawał obowiązkach, naówczas karę zamknięcia w domu poprawy od roku do lat 3. poniesie.

Artykuł 433.
Kto drugiego o zmyślony występek pozornie przed Sądem oskarża, i na niebezpieczeństwo poniesienia
kary poprawczej wystawia, popełnia także występek potwarzy; i ieżeli występek zmyślony o który
drugiego niewinnie oskarżył zasługuie na pierwszy lub drugi stopień zamknięcia, bądź w domu aresztu
publicznego, bądź w domu poprawy od dni 8. do miesięcy 3. ukarany, która to kara w miarę
okoliczności obciążaiących art. poprzednim obiętych, zaostrzona bydź powinna.

Artykuł 434.
Jeżeli występek o który niewinnie ktoś potwarzanym został, karę zamknięcia w 3. stopniu pociąga,
lub gdy zachodzą okoliczności, obciążaiące w art. 432 zawarte, potwarz takowa karą zamknięcia w domu
poprawy od miesięcy 3 do roku skarcona będzie.

Artykuł 435.
Jeżeli potwarz tak daleko posuniętą została, iż obwiniony na mocy fałszywych świadectw lub innych
zmyślonych dowodów, karę poprawczą poniósł, lub ponosi, występek takowy nie iest potwarzą, lecz
oszustwem i fałszem, kary w art. 419 postanowioney godnym.

Artykuł 436.
Fałszywe przypisanie drugiemu czynu dobrey iego sławie szkodzić mogącego
Kto złośliwie na drugiego taką czynność słownie lub na piśmie zmyśla, i rozgłasza, która gdyby
prawdziwą była, uszczerbek sławie lub maiątkowi spotwarzonego, przynieśćby mogła, zasługuie na karę
zamknięcia w domu poprawy od dni 8. do miesięcy 3.

Artykuł 437.
Jeżeli między potwarcą i potwarzanym zachodzą szczególne winnego uszanowania, lub bliskiego
pokrewieństwa stosunki, kara w powyższym art. oznaczona zaostrzoną bydź powinna.

Artykuł 438.
Wyięte z pod ostrości kar są krytyki dzieł, kunsztów, professyi, wszelkie rozbiory, zdania, pisma,
i t. p. iak tylko krytyka ocenieniem przedmiotów i wyłuszczeniem pobudek lub powodów zaymuie się.

Artykuł 439.
Kto drugiego na ulicy, w społeczeństwie więcey osób, albo na innem publicznem mieyscu, obelżywemi
wyrazami łaie lub uderzyć poważa się, ten na żądanie obrażonego zamknięciem w domu aresztu
publicznego od dni 8. do miesięcy 3. albo karą pieniężną od 40. do 500 złotych polskich ukaranym
bydź ma. Kara ta w miarę wielkości obelg i w miarę tey okoliczności, gdy obrazy na takim mieyscu
zaszły w którem z szczególnieyszą przystoynością zachować się należy, albo gdy przeciw osobom,
którym obrażaiący
uszanowanie winien popełnione zostały, lub nakoniec gdy celem obrazy było poniżenie iakiey klassy
ludzi lub familii całey, w tym samym stopniu surowszą i zaostrzoną bydź powinna. Podobne obelgi w
karczmach szynkowniach i t. p. policyinie karane będą.

Artykuł 440.
Kto drugiemu odbytey lub odpuszczoney kary, albo temu, który z pod sądowego badania dla braku
dowodów przekonania uwolniony, lub iako niewinny uznany został, w celu szydzenia wyrzuty czyni, karę
pieniężną od 40 do 500 złotych polskich zapłaci.

Artykuł 441.
Podobna kara dotknie lekarza, akuszera lub akuszerkę, którzy taiemnice osoby leczeniu ich się
powierzaiącey się, komukolwiek prócz zwierzchności urzędownie badaiącey odkryią. Za trzykrotnem
powtórzeniem tego występku, może im bydź zakazane trudnienie się ich sztuką.

Artykuł 442.
Ta sama kara rozciąga się do właścicieli aptek, lub zarządzaiących niemi, ieżeli z przepisanych
lekarstw domniemywaiąc się słabości, taiemnice chorego komukolwiek prócz zwierzchności urzędownie
badaiącey odkrywaią. Czeladnicy za ten sam występek w domu aresztu publicznego od dni 8. do miesięcy
3. zamknięci zostaną.DZIAŁ XIII.
O występkach przeciw dobrym obyczaiom.
Artykuł 443.
Występki przeciw dobrym obyczaiom są następuiące:

1. Występek cielesney lubieźności przeciw naturze.

2. Kazirodztwo.

3. Nierząd między krewnemi linii boczney.

4. Cudzołoztwo.

5. Uwiedzenie do lubieżności osoby wychowaniu lub dozorowi swemu powierzoney.

6. Uwiedzenie do publicznego nierządu osoby niewinney.

7. Uwiedzenie małoletnich przed skończeniem lat 21. przez sługi lub domowników, u familii tychże
małoletnich zostaiących.

8. Uwiedzenie pod przyrzeczeniem małżeństwa.

9. Zawarcie małżeństwa prawu przeciwnego , z utaieniem przeszkód prawnych.

10. Mowy pisma lub druki dobrym obyczaiom przeciwne.

11. Gry zakazane.

12. Piiaństwo.

Artykuł 444.
Występek cielesney lubieżności przeciw naturze, powinien bydź zamknięciem w domu poprawy od
miesięcy 3. do roku skarconym.

Artykuł 445.
Kazirodztwo, to iest obcowanie cielesne między krewnemi linii wstępney i zstępney, czyli ich
pokrewieństwo z prawego, czyli z nieprawego łoża pochodzi, karze zamknięcia w domu aresztu
publicznego od roku do lat 3. podpada.

Artykuł 446.
Nierząd między braćmi i siostrami rodzonemi czyli przyrodniemi, tudzież nierząd z małżonkiem
iednego z rodziców, dzieci lub rodzeństwa, karze zamknięcia w domu aresztu publicznego od miesięcy 3
do roku podpada. Oprócz tego stronie iedney z winnych, pobyt w mieyscu może bydź zakazanym,

Artykuł 447.
Osoba w stanie małżeńskim zostaiąca, za występel cudzołoztwa - zamknięciem w domu aresztu
publicznego od miesięcy 3 do roku, osoba zaś wolnego stanu, z wiedzą występku tego dopuszczaiąca
się, zamknięciem w domu aresztu publicznego od dni 8 do miesięcy 3 ukarana będzie. Surowsza w tym
samym stopniu ma bydź kara w tenczas, ieżeli z okazyi popełnionego cudzołoztwa spór o płód między
małżonkami zachodzi.

Artykuł 448.
Cudzołoztwa występek w tenczas tylko sądownie dochodzony i karany bydź może, gdy skrzywdzony
małżonek ukarania domaga się, lecz i ten krzywdę swoią odpuściwszy, lub przez niedziel 6 od czasu
powziętey o tem wiadomości, zamilczeniem i nieudaniem się do właściwego sądu krzywdę swą
przebaczywszy, o dochodzenie sądowe tego występku i karę nastawać po tym nie może. Nadto kara
zasądzona ustaie, gdy strona skrzywdzona poiedna się i wspólnie żyć pragnie.

Artykuł 449.
Kto osobę wychowaniu lub dozorowi swemu powierzoną do lubieżności uwodzi, w domu aresztu
publicznego od miesięcy 3 do roku zamkniętym zostanie.

Artykuł 450.
Ta sama kara dotknie tego który osobę niewinną do publicznego nierządu uwiedzie.

Artykuł 451.
Sługa lub domownik który małoletnią córkę więcey nad lat 14. a mniey iak lat 21 skończonych maiącą,
lub inną podobnie małoletnią z gospodarstwem domu spokrewnioną lub spowinowaconą, albo ich
wychowankę, przez uwiedzenie do lubieżności zhańbi, na karę domu aresztu publicznego od miesięcy 3
do roku zasłużył.

Artykuł 452.
Ta sama kara ma bydź zastosowana do niewiast, które małoletnich synów albo innych małoletnich
krewnych gospodarstwa u których w usłudze zostaią, lub ich wychowańców, po skończonych latach 14
lecz przed skończonym rokiem 21 ich wieku, do lubieżności, uwodzą.

Artykuł 453.
Występki w art. 449. 450. 451. i 452 wytknięte, nie mogą bydź ani dochodzone sądownie, ani karane
tylko w tenczas gdy rodzice, krewni lub opiekunowie ukarania domagać się będą.

Artykuł 454.
Uwiedzenie i pozbawienie wstydu niewiasty, pod przyrzeczeniem weyścia z nią w śluby małżeńskie,
zamknięciem w domu aresztu publicznego od miesięcy 3. do roku skarcone zostanie.

Artykuł 455.
Kto utaiwszy umyślnie prawną do zawarcia małżeństwa przeszkodę, w śluby małżeńskie wchodzi, i
przeto unieważnienia małżeństwa staie się przyczyną, karą zamknięcia w domu aresztu publicznego od
dni 8 do miesięcy 3 na żądanie strony skrzywdzoney dotkniętym będzie.

Artykuł 456.
Kto publicznie mową pismem, sztychem lub drukiem dobre obyczaje kazi, ten karze zamknięcia w domu
aresztu publicznego, od miesięcy 3 do roku iednego ulegnie. Jeżeli się tego występku dopuścił
drukarz lub księgarz, za pierwszym razem towar zakazany, a za trzeciem powtórzeniem oprócz kar na
powtarzanie professyą lub handel utraci.

Artykuł 457.
Gry zakazane pociągaią za sobą karę pieniężną od 40. do 2000. złp. którey karze nietylko graiący,
ale i ci którzy domu swego, lub mieszkania ku temu celowi pozwalaią, podpadać maią.

Artykuł 458.
Kto w piiaństwie zupełnem bez zamiaru złego, dopuści się czynu któryby za zbrodnię uznanym był
gdyby sprawca nie był piianym, ten na karę aresztu domu publicznego od. dni 8 do miesięcy 3
zasłużył. Jeżeli zaś z doświadczenia iuż wiedział, iak szkodliwe skutki piiaństwo iego sprawia, a
przecież nie wystrzegał się, na ówczas na karę zamknięcia w domu aresztu publicznego, od miesięcy 3
do roku zasłużył i pod dozór policyi oddanym bydź może.DZIAŁ XIV
O odgrażaniach szkodą, zgorszeniem, lub niespokoynością nabawić mogących,
Artykuł 459.
Ktokolwiek drugiemu pismem bezimiennym lub podpisanem zagraża spełnieniem na iego osobie, maiątku,
innych prawach zbrodni, na karę śmierci, lub na więzienie warowne, podług prawa zasługuiącey, i do
tego warunek złożenia sobie w mieyscu oznaczonem pewney ilości pieniężney, lub iakikolwiek warunek
łączyć będzie, ten zasłużył na zamknięcie w domu poprawy od roku do lat 3.

Artykuł 460.
Jeżeli zagrożenie takowe z żadnym warunkiem połączone nie iest, kara zamknięcia w domu poprawy od
miesięcy 3 do roku iednego ma mieysce.

Artykuł 461.
Zagrożenie słowne spełnienia zbrodni powyższego rodzaiu, oprócz przypadków ninieyszem prawem
wyszczególnionych, w których groźba staie się iuż sama przez się zbrodnią lub występkiem, karze w
poprzedzającym art. postanowioney, w miarę zgorszenia, niespokoyności, lub innych szkód dla strony
zagrożoney ztąd wyniknąć mogących, ulegają.

Artykuł 462.
Ta sama kara spotka tych, którzyby drugiemu, na piśmie bezimiennem lub podpisanem, spełnieniem
zbrodni, na wiezienie ciężkie zasługującey zagrażali, i dla odwrócenia oney warunków iakich od
zagrożonego się domagali.

Artykuł 463.
Zagrożenia takowe na piśmie bezwarunkowe lub ustnie nastąpione, ieżeli te ostatnie w przypadkach
szczególnych kary w ninieyszem prawie na się nie znayduią, zamknięciem w domu poprawy od dni 8 do
miesięcy 3 poskromnione zostaną.

Artykuł 464.
We wszystkich tych przypadkach niebezpiecznego zagrażania, winowaycy ieżeli iest kraiowym, pobyt w
mieyscu, obwodzie lub woiewództwie po odbytey karze zabronionym,i tenże pod dozór policyi oddanym,
ieżeli cudzoziemcem, z kraiu wygnanym bydź może.DZIAŁ XV.
O umorzeniu występków i kar na nie postanowionych.
Artykuł 465.
Występki umarzaią się:

a. Przez śmierć występnego.

b. Przez odbytą lub opłaconą karę.

c. Przez darowanie oney,

d. Przez przedawnienie.

Artykuł 466.
Śmierć występnego dalsze występku dochodzenie a nawet skutek wyroku iuż zapadłego znosi, wyiąwszy
iednak przypadki; gdzie z występku obowiązek do wynadgrodzeń cywilnych wypływa, lub gdy kara
pieniężna za i życia występnego prawomocnym wyrokiem zasądzona została. W tych bowiem obydwóch
przypadkach, następcy z pozostałego po występnym maiątku odpowiadać są winni.

Artykuł 467.
Odbyta i opłacona kara, występek popełniony tak dalece umarza, iż chociażby względem tego samego
występku takie późniey odkryły się okoliczności, które gdyby pierwey wiadome były, surowszą karę na
występnegoby ściągnęły, przecie dalsze dochodzenie tych okoliczności i pociągnienie występnego do
wyższey kary mieysca iuż mieć nie może.

Artykuł 468.
Darowanie kary przez Sąd na żądanie oskarżyciela w przypadkach prawem dozwolonych, lub ułaskawienie
nastąpione, ten sam ma skutek co i wypełnienie, lub opłacenie oney.

Artykuł 469.
Przedawnienie umarza występek i karę nań prawem postanowioną, pod następuiącemi warunkami:

a. Jeżeli winowayca przez przeciąg czasu do przedawnienia następnym artykułem przepisanego do Sądu
pociąganym nie był.

b. Jeżeli żadney z występku korzyści nie posiada.

c. Jeżeli szkodę występkiem zrządzoną, ile rodzay występku dozwolił, podług możności wynagrodził,

d. Jeżeli w ciągu czasu do przedawnienia służącego, żadnego przestępstwa nie dopuścił się,

Artykuł 470.
Czas przedawnienia stanowi się następnie :

a. Lat 3 na występki, które karę zamknięcia w trzecim stopniu co do długości za sobą pociągaią.

h. Rok ieden na występki, które na karę zamknięcia w 2gim stopniu, lub karę pieniężną od 200 zł.
wyższą zasługuią.

c. Pół roku na wszystkie inne, pomniejszą karę ściągaiące występki.KSIĘGA TRZECIA  O przewinieniach
policyinych.
DZIAŁ I.
O karach policyinych w ogólności.
Artykuł 471.
Kary policyine są:

1. Kara pieniężna do 40 złp.

2. Areszt policyiny lub domowy do dni 8.

3. Kara cielesna do 16 razów.

Artykuł 472.
Areszt policyiny, iest zamknięcie skazanego w domu policyinym w izbie widney oddzielnie na to
urządzoney, bez wiązania, bez kaydan, i  bez żadnych innych ostrości. Jeżeli zamknięty nie ma
funduszu własnego na wyżywienie się przez ciąg aresztu, dana mu będzie iedna potrawa ciepła na
dzień, chleb i woda.

Areszt domowy, w domu czyli mieszkaniu skazanego z dodaniem straży, lub tylko bacznego oka, odbyty
bydź może.

Artykuł 473.
Kara cielesna rózgami będzie wykonywana, za poprzedniczem o stanie zdrowia przekonaniem się. Nie
może bydź wypełnianą, tylko w zamknięciu domu policyinego, i równie iak w art. 217 księgi II.
powiedziano, na osoby tam wytknięte za policyine przewinienia wymierzana bydź nie może.

Artykuł 474.
Kary policyine mogą bydź w szczególnych przypadkach zaostrzone wzbronieniem pobytu w mieyscu, które
przez wyprowadzenie z miasta lub ze wsi uskutecznione bydź powinno.

Artykuł 475.
Kary za przewinienia policyine, w ogóle są kary pieniężne, wyiąwszy w następuiących przypadkach:

a. Gdy prawo wyraźnie na szczególne przewinienia inny rodzay kary stanowi.

b. Gdyby kara pieniężna w sposobie utrzymania życia skazanego i iego familii przyniosła uszczerbek,
na tenczas zamienioną bydź , może na karę aresztu policyinego, rachuiąc za każde zł. 5 kary
pieniężney, ieden dzień aresztu.

c. Gdyby przez zamknięcie skazanego, zarobek dzienny i sposób do życia iego i iego familii, upaść
lub na znaczny uszczerbek narażonym bydź mógł, na tenczas , areszt policyiny na karę cielesną
zamieniony bydź może, rachuiąc za każdy dzień aresztu 2. rózgi.

d. Gdyby kara cielesna prawem postanowiona, zdrowiu skazanego była szkodliwą, natenczas kara
cielesna na areszt policyiny zamienioną bydź może, rachuiąc za każde razów dwa, dzień ieden aresztu.

Artykuł 476.
Skutki kar policyinych są:

a. Zabranie przewiniaiącemu rzeczy zakazanych, lub zdrowiu ludzkiemu szkodliwych w przypadkach
ninieyszem prawem wyraźnie obiętych.

b. Obowiązek do wynadgrodzeń cywilnych i ponoszenia kosztów stosownie do przepisu artykułu 47
księgi I.

Artykuł 477.
Powtarzanie przewinień policyinych, natenczas tylko będzie ostrzey karane, gdy na przestępcę w
przeciągu poprzedzaiących 12. miesięcy wydany został wyrok skazuiący go na karę policyiną, w obrębie
tegoż samego sądu. Kara za powtórzenie przewinienia policyinego będzie podwóyna, względem tey iaka
ninieyszem prawem na pierwsze wykroczenie iest postanowiona.

Artykuł 478.
Ukarany po trzykroć za przewinienie policyine kradzieży, uważany będzie za czwartym razem iakoby
wyższą nad ilość zł. 30. popełnił kradzież, i za występek kradzieży podług art. 398. staie się
odpowiedzialnym.

Artykuł 479.
Ukaranie małoletnich do wieku art. 18. ninieyszego prawa oznaczonego za przewinienia policyine,
oddane będzie domowemu skarceniu rodziców, opiekunów, lub nauczycieli.

Artykuł 480.
Cudzoziemcy za przewinienie policyine karom ninieyszem prawem przepisanym, tak iak mieszkańcy
tuteysi ulegaią.DZIAŁ II.
O przewinieniach policyinych tyczących się publicznego porządku.
Artykuł 481.
Przewinienia policyine przeciw publicznemu porządkowi i urządzeniom rządowym popełniaią ci:

Artykuł 482.
Którzy przeciw strażom tak cywilnym, iako też woyskowym, dopuszczą się obelg słownych.

Artykuł 483.
Którzy w czasie powstania niespokoyności publiczney, pomimo zakazu zwierzchności z domów wychodzą,
mianowicie gospodarze domów i na czele familiów będący; którzy domowników i sług swoich ile możności
w ówczas w domu nie zatrzymuią.

Artykuł 484.
Którzy publiczne urządzenia, lub pod iakiómkolwiek nazwiskiem ogłoszenia rządowe, na widok
publiczny wystawione i przez zwierzchność podpisane, z mieysc im przeznaczonych przez lekkomyślność
i swawolę oddzieraią, zabieraią, walaią, lub iakimkolwiek sposobem psuią.

Artykuł 485.
Którzy bez zezwolenia zwierzchności afisze, obwieszczenia, doniesienia publiczne nieurzędowe,
drukować poważaią się.

Artykuł 486.
Którzy nie będąc od właściwey zwierzchności upoważnionemi lub patentowanemi, pokątną drukarnię lub
księgarnię dla zysku założą.

Artykuł 487.
Którzy roznoszą i wywołuią bez zezwolenia zwierzchności drukowane lub sztychowane pieśni, nowiny
woienne, opisy i t. p.

Artykuł 488.
Którzy znaki w iakimkolwiek bądź celu przez rząd, lub przez prywatnych na ich własnym gruncie
wystawione, albo drzewa zasadzone, z mieysc swych wyimuią, usuwaią lub psuią.

(O znakach ostrzeżeń przy mieyscach niebezpiecznych i życiu zagrażaiących, rzekło się wyżey w
artykule 307).

Artykuł 489.
Którzy nie zachowuią przepisów względem oświecenia lub czyszczenia ulic, albo innych mieysc
publicznych przez ludzi uczęszczanych.

Artykuł 490.
Którzy wystawioną do użytku publicznego latarnię, umyślnie lub przez swawolą stłuką, lub innym
sposobem takową uszkodzą.

Artykuł 491.
Właściciele, lub innym iakimkolwiek bądź tytułem , zarządzaiący domami, którzy zmiany swych
naiemników w czasie przez mieyscową policyą przepisanym donosić zaniedbuią, lub którzy wynaymuiąc na
miesiące, tygodnie, albo tylko noclegów w swych domach dozwalaiąc o każdey takowey zmianie policji
mieyscowey nie doniosą.

Artykuł 492.
Którzy beż zezwolenia zwierzchności zabawy publiczne dawać poważaią się.

Artykuł 493.
Którzy przez lekkomyślność w kartach meldunkowych, fałszywe sobie nadaią nazwisko, stan,
zatrudnienie, lub inne okoliczności w błąd władzę policyiną wprowadzić mogące.

Artykuł 494.
Rzemieślnicy lub professyoniści, którzy czeladników nieopatrzonych listem rzemieślniczym na robotę
przyimuią.

Artykuł 495.
Przekupnie którzy nie w mieyscach na targi przeznaczonych artykuły żywności skupuią, lub w celu
nabycia za miasta wybiegaią, albo w ulicach przedaiących zatrzymują, lub którzy nakoniec nie w
godzinach przez policyą mieyscową przeznaczonych, artykuły żywności na przekup skupuią.

Artykuł 496.
Którzy niezechcą brać monety kraiowey niefałszywey i niezfałszowaney podług wartości w iakiey
kursuie.

Artykuł 497.
Robiący krzyki i hałasy po nocy, którzy mięszaią spokoynosc mieszkańców, niemniey którzy do
czynienia takowych przyczyniaią się.

Artykuł 498.
Włóczęgi i tułacze, którzy nie maią pewnego zamieszkania, żadnego sposobu utrzymania się, którzy
nie trudnią się, ani professyą, ani rzemiosłem.

Artykuł 499.
Żebracy którzy spostrzeżeni będą w mieyscach gdzie są ustanowione publiczne instytuta ubogich, lub
w braku instytutów, którzy okażą się bydź zdrowemi i zdolnemi do pracy, oraz którzy tylko z nałogu i
próżniactwa żebractwem trudnią się.